Beregning av maksimalt utbytte

Netto eiendeler
Beløp
+ Bokført verdi av eiendeler *1)
- Bokført gjeld før avsetning for utbytte *1)
= Netto eiendeler
Fradrag
- Fradrag for egne aksjer som selskapet har ervervet avtalepant i *2)
- kreditt (lån) og sikkerhetsstillelse til aksjeeiere, ansatte og tillitsvalgte mv. *3)
+ kreditt eller sikkerhetsstillelse som er tibakebetalt eller avviklet før beslutningstidspunktet *3)
+ kreditt til aksjeeier i den grad kreditten avvikles ved en avregning i utbyttet *3)
- andre disposisjoner etter balansedagen som skal ligge innenfor rammen som kan utdeles *4)
= Fradrag
Bundet egenkapital
+ Aksjekapital (registrert aksjekapital på tidspunkt for beslutning) *5)
+ Ev. fond for vurderingsforskjeller og fond for urealiserte gevinste på balansedagen *6)
= Bundet egenkapital
Netto eiendeler
Bundet egenkapital
Fradrag
Maksimalt utbytte

NB: Kalkulatoren har ikke hensyntatt kravet om forsvarlig egenkapital og likviditet jf. aksjelovens § 3-4. Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet.

*1) Bokførte verdier pr. siste balansedag (årsregnskap eller mellombalanse)                                                                              

*2) Det skal gjøres fradrag for egne aksjer som selskapet har ervervet avtalepant i før balansedagen, med et beløp som tilsvarer fordringen pantet skal sikre. Dette gjelder likevel ikke hvis det er gort fradrag for fordringen etter Aksjeloven § 8-1 Dette vil si at dersom pantet er stilt for lån som har kommet til fradrag ved beregning av maksimalt utbytte (lån til aksjonær mv.), skal det ikke gjøres fradrag for pantet ved beregningen.

*3) Det skal ikke gjøres fradrag for kreditt og sikkerhetsstillelse mv. som er tilbakebetalt eller avviklet før beslutningstidspunktet, eller kreditt til en aksjeeier i den grad kreditten avvikles ved avregning i utbyttet. Se aksjeloven § 8-1 annet ledd.                         

*4) Ved beregningen etter første ledd skal det gjøres fradrag for andre disposisjoner etter balansedagen som etter loven skal ligge innenfor rammen av de midler selskapet kan benytte til utdeling av utbytte, aksjeloven § 8-1 tredje ledd. For eksempel utbytte og kapitalnedsettelse til utdeling.                                   

*5) Kapitalnedsettelse med utdeling til aksjonærer eller til sletting av egne aksjer etter balansedagen, kommer til fradrag ved beregning av maksimalt utbytte. I praksis vil dette medføre at utbyttegrunnlaget ikke påvirkes av kapitalnedsettelsen.              

*6) Fond for vurderingsforskjeller gjelder kun selskap som vurderer investeringer i datterselskap, tilknyttede selskap og felles kontrollert virksomhet  etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet.          

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle